Blauwe planken achtergrond

Disclaimer

De website van Aviko B.V. is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Aviko website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Aviko website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Aviko B.V. streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Aviko B.V. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
 
Bezoekers van de website van Aviko B.V. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Aviko B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Aviko B.V. op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviko B.V. 
 
Hoewel Aviko B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Aviko B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Aviko B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.